Członkostwo IPA – jak wstąpić do IPA /Deklaracja

IPA – czyli International Police Association – jest stowarzyszeniem niezawisłym, łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od 1971 roku IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie złożonym z przeszło 360 tys. członków zrzeszonych w 68 sekcjach narodowych.

Członkami mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej jak również emeryci i renciści Policji, którzy nie są skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. Członkostwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne i nabywa się je w Regionie po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej. Każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA.

W stowarzyszeniu występują następujące rodzaje członkostwa:

Członkostwo zwyczajne nabywa się w Regionie IPA po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

Przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia można odmówić bez podania przyczyny. Od decyzji odmownej można złożyć odwołanie do Zarządu Grupy Wojewódzkiej, przy czym jego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Członkostwo asocjacyjne może otrzymać policjant z innego kraju, w którym jeszcze nie powstała sekcja narodowa IPA. O przyjęciu decyduje Prezydium Krajowego Zarządu na wniosek Prezydium Zarządu tej Grupy Wojewódzkiej, której będzie członkiem w przypadku decyzji pozytywnej.

Członkostwo honorowe to szczególne wyróżnienie. Tytuł „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” nadaje Krajowy Zarząd, na wniosek Prezydium Krajowego Zarządu lub Zarządu Grupy Wojewódzkiej.


wzór deklaracji:

Deklaracja IPA – 26.10.18.r.doc

Utrata członkostwa następuje wskutek:

1) skreślenia w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia członka,

b) nieopłacenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż rok,

c) śmierci członka

2) wykluczenia w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub rażącego naruszenia statutu IPA

1a.  Skreślenie następuje automatycznie na mocy statutu. Ponowne przyjęcie skreślonego  członka odbywa się w trybie § 10 ust. 7.

1b. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Krajowy Zarząd na wniosek Zarządu Grupy Wojewódzkiej. Wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do  Kongresu Delegatów

1c. W przypadku utraty członkostwa, opłacona składka nie podlega zwrotowi.

Członkowie IPA są zobowiązani do przestrzegania Statutu i Regulaminów IPA Sekcja Polska :  Treść statutu :

http://www.ipapolska.pl/ipa/dokumenty/statut-sekcji-polskiej/1872,Statut-Sekcji-Polskiej-2018.html

Treść regulaminu :

http://www.ipapolska.pl/ipa/dokumenty/regulamin-sekcji-po/1980,Regulamin-Sekcji-Polskiej-2019.html

Dodatkowe korzyści z członkostwa w IPA :

Rekreacja

WAŻNE!!!

Funkcjonariusz  Straży Granicznej o przynależności do International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska obowiązany jest powiadomić przełożonego ( art.68 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 roku  o Straży Granicznej) .

Mając na uwadze okresy rozliczeniowe składki w Regionie IPA Włodawa opłacamy do końca marca.

z pozdrowieniami  –

Przewodnicząca Regionu IPA Włodawa

Bożena Szymańska