Statut IPA Polska

 

STATUT KRAJOWY

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI
SEKCJA POLSKA

Uchwalony 20 sierpnia 1991 roku w Poznaniu ze zmianami uchwalonymi na
III Kongresie Sekcji Polskiej IPA w dniu 6 grudnia 1998 r. w Soczewce,
V Kongresie Sekcji Polskiej IPA w dniach 13 i 14 listopada 2004 roku w Łącznej,
VI Kongresie w Bochni w dniu 29 września 2007 roku oraz
X Kongresie w Łodzi w dniu 18 czerwca 2011 roku

Rozdział 1
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, DEWIZA I EMBLEMAT STOWARZYSZENIA
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska, zwane w dalszych postanowieniach statutu “Stowarzyszeniem”.
§ 2
IPA – Sekcja Polska działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§ 3
1. Siedzibą IPA – Sekcja Polska jest miasto Poznań.
2. Biuro Krajowego Zarządu IPA – Sekcja Polska mieści się przy Sekretarzu Generalnym.
§ 4
1. W skład IPA – Sekcja Polska wchodzi 17 Grup Wojewódzkich nazwanych zgodnie z nazwami województw. Teren działania grup wojewódzkich pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju:
a) Stołeczna Grupa Wojewódzka,
b) Dolnośląska Grupa Wojewódzka,
c) Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka,
d) Lubelska Grupa Wojewódzka,
e) Lubuska Grupa Wojewódzka,
f) Łódzka Grupa Wojewódzka,
g) Małopolska Grupa Wojewódzka,
h) Mazowiecka Grupa Wojewódzka,
i) Opolska Grupa Wojewódzka,
j) Podkarpacka Grupa Wojewódzka,
k) Podlaska Grupa Wojewódzka,
l) Pomorska Grupa Wojewódzka,
m) Śląska Grupa Wojewódzka,
n) Świętokrzyska Grupa Wojewódzka,
o) Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka,
p) Wielkopolska Grupa Wojewódzka,
r) Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka.
2. IPA – Sekcja Polska oraz jej Grupy Wojewódzkie i Regiony IPA posiadają osobowość prawną.
3. IPA – Sekcja Polska oraz jej Grupy Wojewódzkie i Regiony IPA mogą prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.
4. Skreślony.
5. Dochód z działalności IPA – Sekcja Polska oraz jej Grup Wojewódzkich i Regionów służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków.
§ 5
Dewizą Stowarzyszenia jest międzynarodowe hasło wyrażone w języku esperanto „SERVO PER AMIKECO” (Służyć poprzez przyjaźń).
§ 6
Godła IPA są prawnie chronione. Mogą być używane w druku jedynie przez Sekcję Polską IPA i jej struktury oraz członków Stowarzyszenia, z wyłączeniem celów komercyjnych.

Rozdział 2
ZWIĄZEK ZE STATUTEM MIĘDZYNARODOWYM IPA
§ 7
Statut międzynarodowy International Police Association oraz przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę niniejszego Statutu.

Rozdział 3
CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 8
1. IPA – Sekcja Polska opowiada się za współpracą ze wszystkimi sekcjami narodowymi. Jej celem
i zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi i emerytami w służbach policyjnych na całym świecie, a także do nawiązywania współpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych
i przyczynianie się do zrozumienia między narodami.
2. Ponadto celami Stowarzyszenia są:
a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,
b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych,
c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej,
d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.
3. Stowarzyszenie zobowiązuje się do zachowania podstaw zawartych w Deklaracji Praw Człowieka
o treści przyjętej w 1948 r. przez Narody Zjednoczone.
4. IPA – Sekcja Polska jest neutralna wobec organizacji politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych i związków wyznaniowych, kierując się w realizacji swych zadań jedynie celami ideowymi Stowarzyszenia.
5. Struktury IPA – Sekcja Polska są zobowiązane aktywnie uczestniczyć w realizacji celów IPA
w oparciu o niniejszy Statut.
§ 9
Do osiągnięcia założonych celów Stowarzyszenie zmierza w szczególności poprzez:
1. Przeprowadzanie krajowych i międzynarodowych sympozjów naukowych, spotkań i seminariów
w celu studiowania problemów zawodowych, kulturalnych i innych.
2. Propagowanie i przeprowadzanie grupowych i indywidualnych wyjazdów studyjnych.
3. Propagowanie i przeprowadzanie imprez kształcących młodzież (podróże, wymiana młodzieży, seminaria młodzieżowe).
4. Wymianę i publikację informacji zawodowych z zakresu działalności głównie przez wydawanie czasopisma Sekcji Polskiej IPA.
5. Dążenie do rozwoju kontaktów osobistych z członkami innych sekcji narodowych w duchu wzajemnego zrozumienia i pomocy.
6. Wzmacnianie wśród służb policyjnych poczucia poszanowania prawa i utrzymania porządku.
7. Zmierzanie do podniesienia prestiżu Policji i Straży Granicznej w szczególności poprzez podnoszenie stanu wiedzy o formacjach w społeczeństwie oraz poprawę stosunków między społeczeństwem a Policją i Strażą Graniczną.
8. Popieranie i ułatwianie wymiany doświadczeń z członkami innych sekcji narodowych i dążenie
w ten sposób do podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej i ogólnej.
9. Współuczestniczenia w przygotowaniu polskiej i światowej bibliografii prac dotyczących problematyki policyjnej oraz Stowarzyszenia.
10. Rozwijanie współpracy w sferze zawodowej, socjalnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej
z innymi sekcjami narodowymi oraz pomiędzy strukturami w kraju.
11. Inicjowanie wymiany korespondencji dla podtrzymania i nawiązywania kontaktów oraz wspieranie nauczania języków obcych.
12. Skreślony.
13. Skreślony.
§ 9a
Skreślony.

Rozdział 4
CZŁONKOSTWO
§ 10
1. Skreślony.
2. Członkami IPA – Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji lub Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych formacji, którzy nie są skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.
2a. Kongres Delegatów, na mocy uchwały, może rozszerzyć uprawnienia do członkostwa
w Stowarzyszeniu.
3. Skreślony.
4. Skreślony.
5. W Stowarzyszeniu występują następujące rodzaje członkostwa:
a) członkostwo zwyczajne,
b) członkostwo asocjacyjne.
6. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
7. Członkostwo zwyczajne nabywa się w Regionie IPA po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej .
8. Przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia można odmówić bez podania przyczyny. Od decyzji odmownej można złożyć odwołanie do Zarządu Grupy Wojewódzkiej, przy czym jego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.
9. Skreślony.
10. Członkostwo asocjacyjne może otrzymać policjant z innego kraju, w którym jeszcze nie powstała sekcja narodowa IPA. O przyjęciu decyduje Prezydium Krajowego Zarządu na wniosek Prezydium Zarządu tej Grupy Wojewódzkiej, której będzie członkiem w przypadku decyzji pozytywnej.
11. Skreślony.
§ 11
1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
1) skreślenia w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia członka,
b) nie opłacenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż rok,
c) śmierci członka;
2) wykluczenia w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub rażącego naruszenia statutu IPA.
1a. Skreślenie następuje automatycznie na mocy statutu. Ponowne przyjęcie skreślonego członka odbywa się w trybie § 10 ust. 7.
1b. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Krajowy Zarząd na wniosek Zarządu Grupy Wojewódzkiej. Wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Kongresu Delegatów.
1c. W przypadku utraty członkostwa, opłacona składka nie podlega zwrotowi.
2. Skreślony.
3. Członkostwo asocjacyjne traci się z chwilą powstania w innym kraju sekcji narodowej IPA po przyjęciu jej przez Międzynarodową Radę Wykonawczą (IEC).
4. Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia członkowie i osoby wspierające jego działalność mogą być odznaczane lub wyróżniane.
5. Skreślony.
6. Szczegółowy tryb postępowania w związku z nabyciem, otrzymaniem albo utratą członkostwa, a także formy i tryb przyznawania wyróżnień i odznaczeń określa Regulamin.
§ 12
Skreślony.
§ 13
Członkowie IPA – Sekcji Polskiej mają prawo:
a) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
c) zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie IPA – Sekcji Polskiej są zobowiązani:
a) dążyć do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
b) przestrzegać statutu, uchwał i postanowień Stowarzyszenia,
c) terminowo opłacać ustaloną składkę roczną,
d) powiadomić Prezydium Regionu o skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

Rozdział 5
STRUKTURA I WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 15
1. IPA – Sekcja Polska jest stowarzyszeniem ogólnokrajowym, która dzieli się na Grupy Wojewódzkie
i Regiony IPA.
2. Skreślony.
3. Regiony są podstawowymi, terenowymi strukturami Sekcji Polskiej IPA tworzącymi grupy wojewódzkie.
3a. W przypadku, gdy na terenie działania Grupy Wojewódzkiej istnieje tylko jeden Region – posiada on kompetencje odpowiednio, jak dla Grupy Wojewódzkiej.
4. Skreślony.
5. Na terenie województwa działa jedna Grupa Wojewódzka o nazwie zgodnej z nazwą województwa.
W przypadku miasta Warszawa jest to Grupa Stołeczna.
6. Powstanie Grupy Wojewódzkiej lub Regionu, o którym mowa w ust. 3a, zatwierdza Prezydium Krajowego Zarządu.
7. Powstanie Regionu zatwierdza Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej, informując o tym fakcie Prezydium Krajowego Zarządu IPA – Sekcja Polska.
8. Skreślony.
9. Skreślony.
10. Region liczy co najmniej 15 członków.
11. Skreślony
12. Skreślony
§ 15a
1. Organy statutowe, o których mowa w § 16a ust. 1, 2 i 3, związane są uchwałami organów władzy
w swojej strukturze oraz wyższego szczebla. Zasada ta dotyczy również rozpatrywania odwołań, jeśli przepis szczegółowy nie stanowi inaczej.
2. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, jeśli statut nie stanowi inaczej.
3. Zebranie organów statutowych Sekcji Polskiej IPA jest prawomocne tylko wtedy, gdy uczestniczy
w nich więcej niż połowa członków lub delegatów należących do jego gremium, którzy zostali uprzednio zaproszeni na to zebranie zgodnie z wymogami Regulaminu, chyba że statut stanowi inaczej.
4. Zebranie członków Regionu IPA jest prawomocne, jeśli zaproszono na nie zgodnie z wymogami Regulaminu. Prawomocność zebrania nie jest w tym przypadku zależna od liczby członków przybyłych na zebranie.
5. W celu uzyskania prawomocności zebrania dopuszcza się uczestnictwo w formie łączności telefonicznej lub internetowej. Nie dotyczy to zebrania organów władzy Stowarzyszenia.
6. Na zebraniu prezydium, w przypadku braku rozstrzygnięcia, decydujący głos ma osoba prowadząca zebranie.
7. Przepis ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do komisji problemowych i komisji rewizyjnych.
8. Tryb zwoływania i prowadzenia zebrania organów statutowych określa Regulamin.
§ 16
Skreślony.
§16a
1. Organami władzy Stowarzyszenia są:
1) Kongres Delegatów;
2) Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej;
3) Walne Zebranie Członków Regionu.
2. Organami zarządzającymi Stowarzyszenia są:
1) Krajowy Zarząd;
2) Zarząd Grupy Wojewódzkiej.
3. Organami wykonawczymi Stowarzyszenia są:
1) Prezydium Krajowego Zarządu;
2) Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej;
3) Prezydium Regionu.
4. Na szczeblu Regionu, organ wykonawczy pełni jednocześnie rolę organu zarządzającego.
5. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli wewnętrznej.
§16 b
1. Członkami organów zarządzających i wykonawczych Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organów zarządzającego i wykonawczego, niepodlegającym im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego i wykonawczego, ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

KONGRES DELEGATÓW
§ 17
1. Najwyższą władzą Sekcji Polskiej IPA jest Kongres Delegatów. Delegatów wybiera się na zebraniach delegatów grup wojewódzkich z zachowaniem proporcjonalności 1 delegat na 150 członków. Mandat delegata wygasa po podjęciu przez Krajowy Zarząd uchwały o zwołaniu kolejnego kongresu zwyczajnego.
2. Kongres Delegatów zwoływany jest przez Krajowy Zarząd w trybie:
1) zwyczajnym, o którym mowa w ust.1, na wniosek Prezydium Krajowego Zarządu;
2) nadzwyczajnym, na żądanie 1/3 grup wojewódzkich wyrażone w uchwałach zarządów tych grup lub z inicjatywy Komisji Rewizyjnej Sekcji Polskiej IPA bądź na wniosek Prezydium Krajowego Zarządu, z podaniem celów i powodów jego zwołania.
3. Kongres jest prawomocny przy udziale co najmniej połowy delegatów.
4. Uchwały kongresu zapadają zwykłą większością głosów delegatów, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.
4a. Skreślony.
5. Skreślony.
6. Prezydent w imieniu ustępującego Prezydium Krajowego Zarządu składa pisemne sprawozdanie
z działalności, za okres od ostatniego kongresu.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa pisemną ocenę z działalności ustępującego Prezydium Krajowego Zarządu i składa wniosek o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom. Składa również pisemne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
8. Członkowie Prezydium Krajowego Zarządu, po uzyskaniu absolutorium oraz Komisji Rewizyjnej, po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności, mogą uzyskać mandat delegata na kongres, jeżeli posiadają pisemną rekomendację zebrania delegatów swojej grupy wojewódzkiej. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Kongres Delegatów za zgodą zainteresowanych.
9. Warunki, zasady oraz szczegółowy tryb postępowania w związku ze zwołaniem Kongresu Delegatów określa Regulamin.
§ 18
Do kompetencji Kongresu Delegatów należy:
1. Wybór Prezydenta Sekcji Polskiej IPA.
2. Uchwalenie programów i głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
3. Wybór i odwołanie członków Prezydium Krajowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z pracy Krajowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4a. Udzielanie absolutorium ustępującym członkom Prezydium Krajowego Zarządu.
5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Sekcji Polskiej IPA i rozporządzeniu jej majątkiem.
6. Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
7. Ustalenie sposobu pozyskiwania środków finansowych.
8. Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Prezydium Krajowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Krajowego Zarządu, Prezydium Krajowego Zarządu, Zebrania Delegatów Grupy Wojewódzkiej oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji Polskiej IPA. Uchwały podejmowane w tym trybie są ostateczne.

KRAJOWY ZARZĄD
§ 18a
1. Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA jest organem zarządzającym pomiędzy kongresami. Posiada kompetencje organu zatwierdzającego.
2. W skład Krajowego Zarządu wchodzą członkowie Prezydium Krajowego Zarządu oraz prezesi grup wojewódzkich.
3. Na zebraniu Krajowego Zarządu, na mocy uchwały prezydium zarządu grupy, Prezesa Grupy Wojewódzkiej może zastąpić inny członek prezydium tej grupy.
4. Zebranie Krajowego Zarządu zwołuje się uchwałą Prezydium Krajowego Zarządu, co najmniej raz na pół roku. Obradom przewodniczy Prezydent Sekcji Polskiej IPA lub zastępująca go osoba.
§ 18b
Do kompetencji Krajowego Zarządu w szczególności należy:
1) uchwalanie preliminarza budżetowego;
2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu Krajowego Zarządu zgodnie
z przepisami finansowymi;
3) uchwalanie wysokości i zasad podziału składek członkowskich w Stowarzyszeniu;
4) podejmowanie uchwały w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia;
5) nadawanie wyróżnień oraz zatwierdzanie kandydatów do odznaczeń;
6) sprawowanie nadzoru nad Prezydium Krajowego Zarządu w zakresie zarządzania sprawami majątkowymi Stowarzyszenia;
7) zatwierdzanie organizacji Biura Krajowego Zarządu;
8) powoływanie komisji problemowych do realizacji określonych celów statutowych;
9) powoływanie redaktora naczelnego czasopisma Sekcji Polskiej IPA;
10) uchwalanie zmian w Regulaminie oraz regulaminów, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 6;
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał organów zarządzających niższego szczebla, przy czym uchwały podejmowane w tym trybie są ostateczne.
§ 19
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Sekcji Polskiej IPA są: Prezydent bądź zastępująca go osoba i jeden z członków Prezydium Krajowego Zarządu, natomiast do reprezentowania Grupy Wojewódzkiej – Prezes bądź zastępująca go osoba i jeden z członków prezydium zarządu grupy, a do reprezentowania Regionu – Przewodniczący Regionu bądź zastępująca go osoba i jeden z członków Prezydium Regionu.
2. Osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Sekcji Polskiej IPA, grup wojewódzkich i regionów są osoby wymienione w ust. 1. Drugim członkiem prezydium powinien być Skarbnik.
3. Skreślony
4. Prezydenta Sekcji Polskiej IPA może zastąpić Wiceprezydent upoważniony pisemnie przez Prezydenta lub wyznaczony uchwałą Prezydium Krajowego Zarządu. Zasada ta dotyczy odpowiednio – Prezesa Grupy Wojewódzkiej i Przewodniczącego Regionu.
5. Tryb i zasady kierowania w Sekcji Polskiej IPA, w tym zastępstwa osób funkcyjnych, określa Regulamin.

PREZYDIUM KRAJOWEGO ZARZĄDU
§ 20
1. Organem wykonawczym – kierującym sprawami bieżącymi, jest Prezydium Krajowego Zarządu.
2. Skreślony.
3. Jeśli Kongres nie postanowi inaczej, w skład Prezydium Krajowego Zarządu wchodzą:
1) Prezydent Sekcji Polskiej;
2) Wiceprezydent (w liczbie trzech);
3) Sekretarz Generalny;
4) Zastępca Sekretarza Generalnego;
5) Skarbnik;
6) Zastępca Skarbnika;
7) Członek Prezydium – przewodniczący komisji problemowej.
4. Pracą Prezydium Krajowego Zarządu kieruje Prezydent lub zastępująca go osoba.
5. Przy Sekretarzu Generalnym działają Asystenci do spraw kontaktów z Sekcjami Narodowymi IPA.
6. Skreślony.
7. Prezydium Krajowego Zarządu może składać wnioski do Krajowego Zarządu w sprawie organizacji Biura Krajowego Zarządu oraz o powołanie komisji problemowych do realizacji określonych celów statutowych.
8. Prezydium Krajowego Zarządu zbiera się na wniosek Prezydenta, zastępującej go osoby lub na żądanie 1/3 jego członków nie rzadziej niż 4 razy w roku.
9. Tryb powoływania i szczegółowe zadania Biura Krajowego Zarządu, komisji problemowych oraz asystentów określa Regulamin.
§ 21
1. Skreślony.
2. Do kompetencji Prezydium Krajowego Zarządu w szczególności należy:
1) bieżące kierowanie pracami Stowarzyszenia;
2) nadzór nad działalnością oraz powoływanie asystentów do spraw kontaktów z sekcjami narodowymi IPA;
3) nadzór nad redakcją czasopisma Sekcji Polskiej IPA;
4) zwoływanie zebrań Krajowego Zarządu;
5) przygotowanie projektu i wykonanie preliminarza budżetowego;
6) przygotowanie projektów regulaminów w tych sytuacjach, kiedy statut o tym nie wspomina,
a jest to niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia;
7) określanie rodzaju dokumentacji oraz zasad i terminów sporządzania sprawozdań przez grupy
i regiony na potrzeby władz krajowych i światowych IPA;
8) opracowanie zakresów obowiązków dla osób funkcyjnych w Prezydium Krajowego Zarządu;
9) nadzór nad pracą Biura Krajowego Zarządu i powołanych komisji problemowych.
3. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań określa Regulamin.
§ 22
Skreślony.

KOMISJE REWIZYJNE
§ 22a
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez właściwy organ władzy na szczeblu Sekcji Polskiej IPA, Grupy Wojewódzkiej i Regionu. Podlega ocenie organu, który ją wybrał.
2. Uprawnienia i zadania komisji dotyczą struktury Stowarzyszenia, która ją powołała oraz niższego szczebla struktury w przypadkach:
1) nie podjęcia działania właściwej Komisji Rewizyjnej,
2) nie zakończenia działań w terminie dwóch miesięcy od uzyskania informacji
o nieprawidłowościach.
3. Komisja składa się z co najmniej 2 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
4. Przewodniczący komisji inicjuje kontrole i odpowiada za wykonanie zadań statutowych określonych w § 23. Do zespołów kontrolnych można powoływać członków komisji rewizyjnych niższych szczebli.
5. Tryb i szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Działania Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do statutu.
§ 23 bądź
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
1) kontrola organów zarządzającego i wykonawczego tego samego szczebla przynajmniej raz
w roku, a obowiązkowo po zakończeniu roku bilansowego w kontekście:
a) prawidłowości planowania i wykonania budżetu oraz sporządzenia bilansu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem środków uzyskanych przez Stowarzyszenie w ramach działalności organizacji pożytku publicznego,
b) działalności statutowej organów zarządzającego i wykonawczego;
2) przedkładanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli właściwym organom statutowym;
3) składanie wniosku o absolutorium dla ustępującego organu wykonawczego;
4) podejmowanie kontroli doraźnej:
a) w przypadku ujawnienia działań naruszających obowiązujące przepisy w Sekcji Polskiej IPA,
b) w celu ustalenia stanu przestrzegania obowiązujących przepisów;
5) złożenie sprawozdania z pracy komisji na koniec kadencji.
2. Przewodniczący lub członek komisji rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniu organów statutowych swojego szczebla, a w zebraniu innych organów na ich zaproszenie.
3. Obowiązkiem prezydium jest powiadomienie właściwego przewodniczącego komisji rewizyjnej
o terminie zebrania organu, o którym mowa wyżej.

§ 24
Skreślony.
§ 25
Skreślony.
§ 26
Skreślony.
§ 27
Skreślony.
§ 28
Skreślony.
§ 29
Skreślony.

GRUPY WOJEWÓDZKIE
§ 29a
1. Terenowym organem władzy Sekcji Polskiej IPA jest Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej zwoływane na mocy uchwały prezydium zarządu grupy.
2. Prezes w imieniu ustępującego Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej składa pisemne sprawozdanie za okres działalności.
3. Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej odbywa się co najmniej raz w kadencji, a do jego kompetencji należy:
1) ustalenie szczegółowych zadań i kierunków działalności Grupy Wojewódzkiej;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z pracy Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej oraz Komisji Rewizyjnej, za okres kadencji;
3) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu grupy i walnych zebrań regionów oraz zaleceń pokontrolnych komisji rewizyjnych powołanych w strukturze grupy i podejmowanie uchwał w tym zakresie;
4) wybór i odwołanie członków Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej oraz Komisji Rewizyjnej;
5) wybór delegatów na Kongres Delegatów oraz udzielanie rekomendacji, o której mowa
w § 17 ust. 8;
6) ustalenie liczby osób wchodzących w skład Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej
i Komisji Rewizyjnej;
7) ustalenie liczby przedstawicieli regionów wchodzących w skład Zarządu Grupy Wojewódzkiej;
8) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej;
9) ustalenie wysokości i zasad podziału dobrowolnej składki na grupę, na wniosek Prezydium Regionu lub zarządu grupy.

ZARZĄD GRUPY WOJEWÓDZKIEJ
§ 29b
1. Terenowym organem zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd Grupy Wojewódzkiej, który posiada kompetencje organu zatwierdzającego.
2. Zebrania Zarządu Grupy Wojewódzkiej zwoływane są uchwałą prezydium zarządu grupy lub na żądanie 1/2 swych regionów wyrażonej w uchwale Prezydium Regionu, z podaniem celu.
3. W skład Zarządu Grupy Wojewódzkiej wchodzą członkowie prezydium tego zarządu oraz przedstawiciele podległych regionów.
4. Liczba przedstawicieli regionów, o których mowa wyżej, jest równa lub większa od liczby członków prezydium tej grupy. Przewodniczący Regionu jest jednym z członków Zarządu Grupy Wojewódzkiej.
5. Pracami Zarządu Grupy Wojewódzkiej kieruje Prezes Grupy Wojewódzkiej lub zastępująca go osoba.
§ 30
1. Skreślony.
2. Do kompetencji Zarządu Grupy Wojewódzkiej w szczególności należy:
a) uchwalanie preliminarza budżetowego Grupy,
b) ustalanie wysokości i zasad podziału dobrowolnej składki do dyspozycji grupy,
c) skreślony,
d) powoływanie redaktora naczelnego biuletynu informacyjnego Grupy Wojewódzkiej,
e) zatwierdzanie sprawozdań rocznych prezydium grupy wojewódzkiej,
f) przyjmowanie do wiadomości sprawozdań komisji rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli,
g) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu grupy zgodnie z przepisami finansowymi,
h) zwoływanie zebrań delegatów grupy,
i) określenie zasad wyboru delegatów na zebranie delegatów grupy,
j) powoływanie komisji problemowych do realizacji określonych celów statutowych,
k) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku o wykluczenie członka.
§ 30a
1. Terenowym organem wykonawczym Grupy Wojewódzkiej jest Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej, w skład którego wchodzą:
1) Prezes Grupy Wojewódzkiej;
2) Sekretarz;
3) Zastępca Sekretarza;
4) Skarbnik;
5) Członek Prezydium – w liczbie uzależnionej od potrzeb i ustaleń, z określeniem funkcji.
2. Pracami Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej kieruje Prezes lub zastępująca go osoba.
3. Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej zbiera się na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2 bądź na żądanie 1/3 członków tego organu.
§ 30b
Do zadań Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej w szczególności należy:
1) realizacja uchwał i bieżące kierowanie działalnością właściwej struktury Stowarzyszenia;
2) zwoływanie zebrań zarządu grupy wojewódzkiej;
3) opracowanie zakresów obowiązków dla osób funkcyjnych w prezydium;
4) przygotowanie projektu i wykonanie preliminarza budżetowego;
5) sporządzanie dla zarządu grupy corocznego sprawozdania z pracy prezydium oraz sprawozdania finansowego i bilansu grupy;
6) terminowe składanie sprawozdań z działalności grupy.
§ 31
Skreślony.
REGIONY
§ 31a
1. Region IPA jest podstawową strukturą organizacyjną w Stowarzyszeniu.
2. Terenowym organem władzy Sekcji Polskiej IPA jest Walne Zebranie Członków Regionu zwoływane uchwałą Prezydium Regionu.
3. Walne zebrania członków regionu odbywają się co najmniej raz w roku, a do ich kompetencji należy:
1) ustalanie szczegółowych zadań i kierunków działalności Regionu;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych Prezydium Regionu oraz Komisji Rewizyjnej;
3) uchwalanie i zatwierdzanie wykonania preliminarza budżetowego Regionu;
4) uchwalenie wysokości i zasad podziału dodatkowej składki do dyspozycji Regionu;
5) wybór i odwołanie członków Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej oraz członków Zarządu Grupy Wojewódzkiej;
6) wybór delegatów na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej;
7) ustalenie liczby osób wchodzących w skład Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej;
8) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Prezydium Regionu;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Regionu i wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Regionu.
§ 32
1. Terenowym organem zarządzającym i wykonawczym Regionu jest Prezydium Regionu, w skład którego wchodzą:
1) Przewodniczący Regionu;
2) Sekretarz;
3) Zastępca Sekretarza;
4) Skarbnik;
5) Członek Prezydium – w liczbie uzależnionej od potrzeb i ustaleń, z określeniem funkcji.
2. Pracami Prezydium Regionu kieruje Przewodniczący Regionu lub zastępująca go osoba.
3. Prezydium Regionu zbiera się na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2 bądź na żądanie 1/3 członków Prezydium Regionu.
§ 32a
Do zadań Prezydium Regionu w szczególności należy:
1) realizowanie uchwał i bieżące kierowanie działalnością Regionu;
2) przygotowanie projektu i wykonanie preliminarza budżetowego;
3) sporządzanie corocznego sprawozdania z pracy prezydium oraz sprawozdania finansowego Regionu;
4) zwoływanie zebrań członków Regionu;
5) opracowanie zakresów obowiązków dla osób funkcyjnych w prezydium;
6) terminowe składanie sprawozdań z działalności Regionu.
§ 33
Skreślony
§ 34
Skreślony.
§ 35
Skreślony.
§ 36
1. Funkcje w organach IPA – Sekcja Polska pełni się honorowo. Prezydent Sekcji Polskiej pełni funkcję nie dłużej niż dwie kadencje.
2. W przypadkach uznanych przez kierownictwo służbowe Policji za uzasadnione, szczególnie gdy zezwalają na to przepisy resortowe, a wykonywane zadania poszczególnych członków będą mogły być wykorzystane zawodowo, można korzystać z czasowych oddelegowań służbowych.
3. Krajowy Zarząd, Zarząd Grupy Wojewódzkiej i Walne Zebranie Członków Regionu, w ramach posiadanych funduszy, mogą zdecydować o odpłatnym zatrudnieniu osób niezbędnych dla wykonywania czynności administracyjno technicznych w swojej strukturze.
§ 36a
1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Kandydaci nie mogą być nominowani lub wybierani na funkcje bez ich zgody.
3. Kandydatury do władz krajowych zgłaszane są spośród delegatów na kongres.
4. Prezydent może być wybierany spośród delegatów, którzy mają co najmniej 5–letni staż członkowski
w Sekcji Polskiej IPA.
5. Organ władzy, wymieniony w § 16a ust. 1 – na zebraniu określa szczegółowe zasady prowadzenia wyborów w swojej strukturze, jeżeli statut tego nie określa.
§ 37
1. Wybory do władz Stowarzyszenia w przypadku zgłoszenia jednego kandydata odbywają się jawnie, chyba że zebranie postanowi inaczej.
2. Kandydat jest wybrany, gdy uzyska ponad połowę głosów obecnych.
3. W przypadku nieuzyskania wymaganej większości głosów zgłasza się innego kandydata.
4. Skreślony.
5. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej kandydatów do tej samej funkcji, zarządza się wybory tajne.
6. Wybrany jest kandydat, który uzyska zwykłą większość głosów.
7. Wybór Prezydenta jest prawomocny, gdy kandydat uzyska ponad połowę oddanych głosów delegatów. W przypadku braku kwalifikowanej większości, dokonuje się wyboru Prezydenta
w kolejnej turze, spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w turze poprzedniej.

Rozdział 6
FINANSE STOWARZYSZENIA i DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 38
1. Źródłem dochodów IPA – Sekcji Polskiej są:
a) składki członkowskie,
b) dotacje i darowizny,
c) inne prawem dozwolone źródła.
2. W Stowarzyszeniu i jego terenowych jednostkach organizacyjnych zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
3. Stowarzyszenie i jego terenowe jednostki organizacyjne:
1) prowadzą działalność pożytku publicznego określoną w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
2) mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczają na działalność, o której mowa w pkt 1.
4. Zakazane jest prowadzenie działalności pożytku publicznego wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.
§ 38a
1. Ustalanie wysokości i sposobu podziału składek należy do kompetencji organów władzy Stowarzyszenia, z wyłączeniem Kongresu Delegatów.
2. Zasady ewidencji i wykorzystywania środków przekazywanych dla IPA z tytułu odpisów podatkowych na rzecz organizacji pożytku publicznego określa Regulamin.
3. Księgowość w Sekcji Polskiej IPA prowadzi się zgodnie z przepisami instrukcji finansowej określonej w Regulaminie.

Rozdział 7
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 39
1. Wniosek do Krajowego Zarządu o zmianę statutu Stowarzyszenia, najpóźniej w roku poprzedzającym rok odbycia kongresu, mogą złożyć:
1) Prezydium Krajowego Zarządu;
2) Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej;
3) Zarząd Grupy Wojewódzkiej.
1a. Jeśli wniosek uzyska poparcie Krajowego Zarządu, wówczas organ ten powołuje Komisję Statutową
w celu opracowania projektu zmian w statucie.
2. Uchwała Kongresu Delegatów o zmianach w statucie Stowarzyszenia jest ważna, jeżeli za jej przyjęciem oddano co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 delegatów.
3. Tryb powoływania oraz zakres i okres pracy Komisji Statutowej określa Regulamin.

§ 40
1. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może przedstawić 3/4 członków Krajowego Zarządu lub 1/2 członków Stowarzyszenia.
1a. Krajowy Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Kongres Delegatów w ciągu 6 miesięcy od daty przyjęcia wniosku.
2. Nadzwyczajny Kongres Delegatów uchwala rozwiązanie Stowarzyszenia większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych delegatów.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostaje przekazany jednej lub więcej organizacji dobroczynnych wskazanych przez Nadzwyczajny Kongres Delegatów.

Rozdział 8
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 41
1. Prezydium Krajowego Zarządu jest odpowiedzialne za opracowanie projektu Regulaminu, o którym mowa w statucie. Regulamin przyjmuje w formie uchwały Krajowy Zarząd.
2. Skreślony.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa
o Stowarzyszeniach.

Za zgodność:
1. Komisja Statutowa Sekcji Polskiej IPA:
przewodniczący: Mieczysław Kulesza  ………………………………………………
członek: Piotr Bek ………………………………………………
członek: Tomasz Szabłowski ………………………………………………
członek Dariusz Walczak …………………………………..
członek Józef Wójciaczyk …………………………………..

2. Przewodniczący X Kongresu Sekcji Polskiej IPA –
Arkadiusz Skrzypczak …………………………………..

Łódź, 18 czerwca 2011 roku