14.3 C
Włodawa

I RAJD-MARATON „NADBUŻAŃSKIM SZLAKIEM ROWEROWYM – STYKIEM GRANIC”

POLECAMY - Najnowsze Wpisy

Z przyjemnością zapraszamy na I RAJD-MARATON ROWEROWY MTB „STYKIEM GRANIC”

jest to szosowo – terenowy wyścig kolarski ze startu wspólnego (start honorowy) rozgrywany na dystansie SPORT (55 km), który odbędzie się w sobotę 30 kwietnia 2011 roku.

Warunek udziału w rajdzie wypełnienie  ZGŁOSZENIA


REGULAMIN

I RAJDU-MARATONU ROWEROWEGO

NADBUŻAŃSKIM SZLAKIEM ROWEROWYM – STYKIEM GRANIC”

1. CEL MARATONU

– Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w regionie.
– Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
– Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
– Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w regionie.

– Podnoszenie bezpieczeństwa jazdy wśród użytkowników jednośladów.

– Wzajemna tolerancja kierowców pojazdów mechanicznych i jednośladów.

Umożliwienie współzawodnictwa zawodników przez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją.

2. NAZWA IMPREZY

I RAJD-MARATON ROWEROWY MTB „STYKIEM GRANIC”
Pierwsza edycja maratonu przewidzianej jako cyklicznej imprezy rowerowej wiodącej szlakami i ścieżkami rowerowymi powiatu włodawskiego.

3. DEFINICJA

I RAJD-MARATON ROWEROWY MTB „STYKIEM GRANIC” jest szosowo – terenowym wyścigiem kolarskim ze startu wspólnego (start honorowy) rozgrywanym na dystansie SPORT (55 km), który odbędzie się w sobotę 30 kwietnia 2011 roku. Maraton MTB (ang: bike-marathon) – dyscyplina kolarstwa górskiego, polegająca na ściganiu się kolarzy na długiej, wytrzymałościowej trasie o zmiennym profilu i zmiennej nawierzchni.

4. ORGANIZATORZY

Organizatorzy: Region IPA Włodawa, Wójt Gminy Włodawa, Burmistrz Miasta Włodawa, MOSiR Włodawa, Automobil Klub Włodawski

Patroni medialni: Twoje Radio Włodawa, Super Tydzień Chełmski

Kontakt:

Biuro: Urząd Gminy we Włodawie Al. Jana Pawła II 22 22-200 Włodawa tel./fax: (82) 5721-234 pokój nr 18 Pani Marta Wawryszuk, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie ul. Szkolna 4 22-200 Włodawa tel. (82) 5722584

Adres email: maraton.wlodawa@gmail.com

Internet: www.ipa.wlodawa.eu, www.gmina-wlodawa.pl, www.mosir.wlodawa.eu, www.um.wlodawa.pl,

Numer rachunku bankowego: Bank PEKAO SA 29 1240 2249 1111 0010 3032 5947 z dopiskiem WŁODAWSKI MARATON ROWEROWY

5. TERMIN I RAJDU-MARATONU ROWEROWEGO MTB „STYKIEM GRANIC”

30 kwiecień 2011 – start wspólny godz.10:00,

start parking przy sklepie LIDL we Włodawie ul. Chełmska 27 meta plac MPGK i M we Włodawie ul. Żołnierzy WiN 22.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA.

Warunkiem udziału w I Rajdzie – Maratonie jest złożenie w określonym czasie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty wpisowej.

a) zgłoszenie można wykonać na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:
– zgłoszenie na email: maraton.wlodawa@gmail.com przez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ( imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, ewentualnie email) zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.ipa.wlodawa.eu, www.um.wlodawa.pl, www.gmina-wlodawa.pl, www.mosir.wlodawa.eu .

– dokonanie osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.

b) dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Dowód opłaty startowej należy przedstawić w dniu 30.04.2011 r. o godz. 9.30 podczas zgłoszenia startu i odbierania numeru startowego.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Dopuszcza się do uczestnictwa
w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez organizatora, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach (przy odbiorze numeru startowego uczestnik zobowiązany będzie do złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym i wydrukowanym przez organizatora).

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

Podpisując niniejszy Regulamin zawodnik potwierdza, iż stan jego zdrowia zezwala na wzięcie udziału w maratonie.

Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody na uczestnictwo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Start zawodnika w I Rajdzie – Maratonie jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Nałożenie kasku ochronnego jest obowiązkowe i każdy uczestnik zobowiązuje się go nosić podczas całego wyścigu.
Zawodnik winien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy: +48 609 930 540.

Pojazdy towarzyszące BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE.

7. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
– przejazd oznakowaną trasą,
– numer startowy,
– pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa potwierdzający pokonanie całej trasy, – nagrody rzeczowe dla zwycięzców, zwycięzcy w swych kategoriach za pierwsze trzy miejsca zostaną uhonorowani pucharami,
prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, owoce, itp.),
– bufet regeneracyjny na mecie, doskonałą organizację i kolarską atmosferę, – udział w losowaniu licznych nagród ufundowanych przez sponsorów i organizatorów,
– ubezpieczenie NW,
– możliwość umycia roweru.

Pomoc techniczna we własnym zakresie.

8. OPŁATY WPISOWE.

– 35zł – koszt uczestnictwa w maratonie (wpłata na rachunek podany przez Organizatora lub osobiście przed startem – sytuacje nadzwyczajne). Płatność- wpłata zaksięgowana na rachunku do wtorku 26.04.2011 roku.

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto podane przez Organizatora. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty: „WŁODAWSKI MARATON ROWEROWY”.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie organizatora.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto organizatora podlegają zwrotowi wyłącznie w sytuacjach losowych.

9. PROGRAM ZAWODÓW.

Przebieg RAJDU-MARATONU:
Dzień sobota 30.04.2011 roku we Włodawie i jej okolicach:

– godz. 9.30 zgłoszenie startu i odbieranie numerów startowych, omówienie trasy i warunków bezpieczeństwa, odprawa techniczna,

godz. 10:00 start honorowy parking przy sklepie LIDL we Włodawie ul. Chełmska 27,
– godz. 10:30 start ostry,
– godz. 14.30 – zamknięcie trasy,
– godz. 15.30 – zakończenie zawodów, dekoracje zwycięzców,

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje chociażby ze względu na wpływ pogody czy innych wydarzeń losowych.

10. MARATON.

Zawody przeprowadzane będą po trasie według załączonej mapy http://www.gpsies.com/map…pretjkumdwebsud

Trasa będzie oznakowana ostrzegawczą taśmą biało- czerwoną i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, na których będą odczytywane i zapisywane numery przejeżdżających zawodników, a więc należy takie miejsca pokonywać pojedynczo.

Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Usytuowanie punktów kontrolnych nie będzie podawane do wiadomości zawodników.

Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe. Szczegółowe informacje będą udzielone na odprawie technicznej przed startem.

Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie, gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.

Zawodnicy podczas Rajdu – Maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników jak również do siebie nawzajem. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu, nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

11. ZASADY FAIR-PLAY.

– W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. W sytuacji gdy zawodnicy mijają się na trasie maratonu, a więc jadąc naprzeciw siebie zobowiązani są do szczególnej ostrożności stosując się do Kodeksu Ruchu Drogowego oznacza to jazdę ze zmniejszoną prędkością prawą stroną trasy- ścieżki.

– Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

– Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.

– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

12. KATEGORIE WIEKOWE.

Podczas Rajdu- Maratonu obowiązują kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem:

– osoby w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,

– osoby które ukończyły 18 lat.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia podziału uczestników na dalsze kategorie.

13. RUCH DROGOWY.

  – Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja i Straż Graniczna oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. 

  – Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

  – Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni (drogi)i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

  – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

  – Podczas przejazdu ze startu wspólnego ulicami miasta Włodawa należy bezwzględnie poruszać się za Pilotem – pojazdem prowadzącym Policji lub Straży Miejskiej. Na odcinku przejazdu z miejsca startu honorowego do startu ostrego nie można się ścigać.

14. TROFEA I NAGRODY.

Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania Rajdu – Maratonu. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum. Po zakończeniu Maratonu, podczas ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników, którzy pokonają całą trasę zostanie przeprowadzone losowanie z licznymi nagrodami w tym nagrodą główną.

15. KARY.

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
– Upomnienie.
– Dyskwalifikacja.
Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

16. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy Rajdu – Maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

17. PROTESTY

Protesty będą przyjmowane u Organizatora do 30 minut po ogłoszeniu wyników i wyłącznie na piśmie.

18. INFORMACJE DODATKOWE.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.

– Uczestnik przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu.

  – Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca. 

  – Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
  – Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych Rajdu – Maratonu.
  Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować (zalaminowany) numer startowy z przodu roweru na kierownicy.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  – Rajd – Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach
  szczególnie niebezpiecznych Policja, Straż Graniczna oraz służby Organizatora ułatwią
  włączenie się do ruchu. – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
  – Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

  – Na trasie Rajdu – Maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy oraz różnego
  rodzaju utrudnienia terenowe tj. koleiny, rozlewiska, teren piaszczysty i podmokły, przejazdy wąskimi ścieżkami. 

  – Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  – Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
  – W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
  – Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

  – Dotyczy pkt. 12. Kategorie wiekowe w przypadku liczby zgłoszonych uczestników powyżej 100 osób:

Mężczyźni:

Kategoria M1 – od 16 do 18 lat (rok ur. 1993-1995),

Kategoria M2 – od 19 do 30 lat (rok ur. 1981-92),

Kategoria M3 – od 31 do 40 lat (rok ur. 1971-80),

Kategoria M4 – od 41 do 50 lat (rok ur. 1961-70),

Kategoria M5 – od 51 do 60 lat (rok ur. 1951-60),

Kategorie M6 – od 61 lat wzwyż (rok ur. 1950 i starsi).

 

Kobiety:

Kategoria K1 – od 16 do 18 lat (rok ur. 1993-1995),

Kategoria K2 – od 19 do 30 lat (rok ur. 1981-92),

Kategoria K3 – od 31 do 40 lat (rok ur. 1971-80),

Kategoria K4 – od 41 do 50 lat (rok ur. 1961-70),

Kategoria K5 – od 51 do 60 lat (rok ur. 1951-60),

  Kategorie K6 – od 61 lat wzwyż (rok ur. 1950 i starsze).

19. OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA.

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu- Maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie- Maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa
i zgłaszają swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z zawodnikiem, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zawodnik zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). ”

Plik  Regulamin do pobrania.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Nowe Wpisy

Prognoza Pogody

Włodawa
zachmurzenie duże
14.3 ° C
14.3 °
14.3 °
59 %
3.1kmh
100 %
śr.
14 °
czw.
16 °
pt.
18 °
sob.
22 °
niedz.
24 °

Polecamy

Nasze plany :)

Pierwszy kwartał 2024 roku już za nami, a co jeszcze przed nami ? Zainteresowanych poszczególnymi wydarzeniami proszę o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wydarzenie lub...

32 Finał WOŚP z IPA Włodawa

We Włodawie, Lublinie, Warszawie i wielu innych miejscach w kraju i za granicą nasi członkowie po raz kolejny aktywnie włączyli się w działania na...

Nowy Rok – nowe plany :)

Plany na rok 2024 będą na bieżąco modyfikowane więc zaglądajcie co jakiś czas 🙂 Wstępnie nasze plany to : Karnawałowy bal służb mundurowych w Okunince –...